Trainingsovereenkomst

OVERWEGENDE DAT

A PerfectView bereid en in staat is diensten te verlenen met betrekking tot (het maken van) Trainingen, Cursussen of andere diensten verricht (behalve standaard onderhoud of support).
B Klant opdracht wenst te geven aan PerfectView om deze diensten te verrichten;

KOMEN PARTIJEN OVEREEN ALS VOLGT:

0 Onderdeel Raamovereenkomst: deze Trainingsovereenkomst kan onderdeel uit maken van de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst.

1.

DEFINITIES

  Tenzij hierna anders wordt aangegeven, hebben de definities die worden gebruikt, de betekenis die daaraan in de Algemene Voorwaarden is toegekend. De termen die in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als diezelfde termen in de andere Klantenovereenkomsten, waaronder Software Assurance, Service Level Agreement en Licentieovereenkomst, en vice versa, tenzij anders bepaald of binnen een bepaalde context anders is vereist.

2.

ONDERHOUD

2.1 Aanmelding voor een training met open inschrijving vindt uitsluitend plaats door het invullen van het inschrijfformulier op onze website, www.PerfectView.nl, of het versturen van het inschrijfformulier per post of fax naar: PerfectView B.V.,  Lage Biezenweg 5e,  4131 LV  Vianen, fax: 088-775 13 02. 
2.2 Door inzending van het inschrijfformulier verklaart de Klant en zijn organisatie zich akkoord met deze Trainingsovereenkomst en onze algemene voorwaarden en verplicht zich en zijn organisatie, deze voorwaarden na te komen.
2.3 Ruimschoots voor de aanvang van de training wordt de cursist of organisatie nader geïnformeerd over het trainingsprogramma, -tijden, -locatie, docent e.d.
2.4 Aanmelding voor een bedrijfsspecifieke of maatwerktraining vindt uitsluitend plaats door een getekende offerte. Door het ondertekenen en retourneren van de offerte verklaart de Klant en zijn organisatie zich akkoord met deze trainingsovereenkomst en onze algemene voorwaarden en verplicht zich en zijn organisatie, deze voorwaarden na te komen.

3.

UITSLUITINGEN ONDERHOUD

3.1 Indien de training waarvoor men zich heeft opgegeven reeds volgeboekt is zal PerfectView  telefonisch contact opnemen met Klant om een alternatief aan te bieden. Bij annulering door de Klant worden de volgende annuleringskosten door PerfectView aan Klant in rekening gebracht:
  • tot 14 dagen voor de trainingsdatum: 10% van overeengekomen bedrag;
  • binnen 14 tot en met 8 dagen voor de trainingsdatum: 50 % van overeengekomen bedrag;
  • binnen 7 dagen of minder voor de trainingsdatum: 100% van het overeengekomen bedrag.
3.2 In onderling overleg met PerfectView kan een afgemelde cursist, zonder bijkomende kosten, vervangen worden door een werknemer van dezelfde organisatie.
3.3 PerfectView behoudt zich het recht voor om uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen trainingsdatum geplande trainingen uit te stellen of af te gelasten.
3.4 Klant verplicht zich PerfectView en door haar in te schakelen hulppersonen toegang te verlenen tot de plaats, waar de Opdracht dient te worden uitgevoerd, alsmede PerfectView en de door haar in te schakelen hulppersonen in staat te stellen de Opdracht onder de bij PerfectView gebruikelijke arbeidsomstandigheden uit te voeren.
3.5 Klant is gerechtigd te verlangen dat door PerfectView of door haar in te schakelen hulppersonen dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze dienstreizen zullen door Klant aan PerfectView worden vergoed.

4.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 PerfectView zal de Opdracht uitvoeren tegen de in Aanbieding opgenomen prijs.
4.2 Alle prijzen en/of tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in euro en luiden voorts exclusief BTW.
4.3 Verschuldigde bedragen worden vooraf in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen in aanbieding. Een eventueel facturatieschema zal in Aanbieding worden vermeld.
4.4 PerfectView zal de overeengekomen verschuldigde bedragen deugdelijk gespecificeerd aan Klant in rekening brengen. Tevens zal PerfectView specificaties van de door haar op grond van de Overeenkomst gemaakte kosten verstrekken, alsmede documenten overleggen waarmee de facturen inhoudelijk worden gestaafd.
4.5 PerfectView zal facturen aan Klant toezenden onder vermelding van datum, factuurperiode, het referentiekenmerk van de Overeenkomst en adresseren aan klant.